Předmět činnosti

Přečerpávací jímky - čerpací a přečerpávací jímky odpadních vod dodávaná naší firmou se používá v systému gravitační kanalizace k přečerpávání odpadních vod. Přečerpávací jímka se používají u jednotlivých objektů pod úrovní gravitační kanalizace, kde není možné se napojit samospádem. Menší přečerpávací jímky se nejčastěji používají pro rodinné a bytové domy a provozovny či jejich části. Větší přečerpávací jímky se používají také v řadu gravitační kanalizace pro celé uliční celky, části obcí a dalších lokalit pro překonání terénních překážek a větších vzdáleností, tak, aby umožnily dopravu splašků na čistírny odpadních vod. Přečerpávací jímky se se používají také v řadech dešťové kanalizace pro odvádění dešťových vod svedených ze střech z drobné zástavby, komerčních, průmyslových a jiných budov, komunikací a parkovacích ploch. Přečerpávací jímky jsou zřizovány i k drenážním účelům pro odvádění spodních vod zejména u podzemních objektů, například parkovišť - garáží.

Při návrhu přečerpávacích jímek se zohledňují tyto požadavky:

– potřebný akumulační objem vlastní jímky – tedy např. počet připojených osob či velikost odkanalizované plochy, srážkových úhrnů

– terénní poměry – hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod.

– požadovaný retenční a havarijní akumulační objem přečerpávací jímky

– přečerpávací jímky mohou být plastové – polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové (prefabrikované či odlévané přímo na místě určení)

Návrh a provedení technologie přečerpávací jímky ovlivňuje:

– složení odpadních vod – fekálie, či naopak abraziva, množství nečistot a jiné předpoklady v závislosti na charakteru a velikosti připojeného objektu.

– požadované parametry přečerpávací technologie se navrhují dle vzdálenosti a převýšení místa určení od jímky a čerpaného objemu.

– značný vliv na parametry čerpadel má průměr výtlačného potrubí z přečerpávací jímky, u kterého se uplatňují dvě trochu protichůdná hlediska – ztráta třením a naopak minimální proplachovací rychlost proudění, aby nedocházelo k usazování kalů ve výtlačném potrubí

– s průměrem a délkou výtlaku také souvisí tzv. průchodnost  - velikost nečistot, které volně projdou čerpadly či volba čerpadel s řezacím zařízením

– další vlastnosti kanalizační sítě – pokud je například do společného výtlačného potrubí připojeno více čerpacích jímek

Přečerpávací jímky bývají do kanalizačního řadu často napojeny přes tzv. uklidňovací šachtu.

přečerpávací jímky - plastové a železobetonové přečerpávací jímky odpadních vod, přečerpávací jímka

Kontaktní údaje

Město:Praha 9 - Kyje
Ulice:Hamerská 536
PSČ:198 00
IČ:62578316
E-mail:cerpadla@sigmontpraha.cz
WWW:http://www.sigmontpraha.cz/prodej-cerpadel/cerpaci-jimky
Telefon:+420 281 861 722
Fax:

Leták