Předmět činnosti

protipožární těsnění prostupů - systémy protipožárního těsnění prostupů

Funkce těsnění prostrupů je vždy dána především množstvím a a charakterem prostupujících kontinuálních prvků a jejich provozního namáhání. Lze říci, že prakticky téměř žádný kabelový či jiný prostup neodpovídá do detailu konstrukci, zkoušené v rámci jednotlivých zkušebních norem, vždy jde o variantní řešení, které však vychází ze základní průkazné zkoušky.

Při těsnění je třeba předem důkladně posoudit chování jednotlivých vedení i z dlouhodobého hlediska. Jedná se např. dilatační pohyby kabelových a zejména potrubních řádů, směry těchto dilatací, četnost výměny kabeláže, povolené provozní teploty atd. V případě, že jsou tyto otázky v projektu zanedbány, ucpávka může velmi rychle ztratit těsnost, případně (při užití nevhodného těsnícího systému) může dojít i k poškození těsněného vedení)

V rámci projektu či jiné provozní dokumentace je nutno ošetřit i celkovou životnost těsnění porostupů a dalších podobných ochran, četnost kontrol a jejich prokazování. Je třeba si uvědomit, že předáním těsnění prostupu v rámci kolaudace končí i možnost kontroly těsnosti a funkce ze strany dodavatele a odpovědnost za event. následné selhání systému při požáru se jenom velmi obtížně prokazuje. Z toho důvodu je nutné, aby byl každý dodatečný zásah do systému řádně evidován a prostup co nejdříve zkontrolován. (viz vyhl. 246/01 Sb.)

Každý provedený prostup má být dodavatelem řádně označen štítkem, na kterém je uveden typ ucpávky, jeho požární odolnost, datum zhotovení a jméno dodavatele. Tyto údaje slouží jako základní informace při následných opravách či výměnách kabeláže či potrubí.

V případě, že mají být ucpávkou zajištěny i některé další vlastnosti (těsnost proti vodě, tlaku, kouři atd), je třeba tyto otázky uvažovat předem již v projektu, protože tyto požadavky mohou mít vliv i na navazující či předchozí práce jiných profesí (např. vedení kabelů v ocelových chráničkách, užití jiného způsobu těsnění atd).

Contact information

Město:Dvůr Králové nad Labem
Ulice:Husova 120
PSČ:544 01
IČ:00484016
E-mail:bohuslav@seidl.cz
WWW:http://www.seidl.cz
Telefon:+420 499 320 459
Fax:+420 499 320 219

Leták