kontroly PBZ

kontroly PBZ - prohlídky PBZ a kontroly PBZ

Promat s.r.o.

 
Evropská 11/2758, Praha 6 – Dejvice, 160 00
 
+420 224 390 811
 
IČ: 60200375
DIČ: CZ60200375
Průmyslové obory

kontroly PBZ

Promat s.r.o.

 
kontroly PBZ - kontroly provozuschopnosti PBZ, prohlídky a kontroly PBZ
 
Podrobnější požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Postup kontroly provozuschopnosti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce.
 
Lhůty kontrol PBZ -  provozuschopnosti
 
Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 7 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci). Kontroly PBZ je nutno provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.
 
Kdo vykonává kontroly PBZ?
 
Konstrukce, uváděné v sortimentu Promat, smí provádět pouze námi nebo našimi smluvními partnery proškolené firmy. V ostatních případech se firma Promat s.r.o. zbavuje odpovědnosti za vlastnosti výrobků/konstrukce, za způsob provedení a případné škody tímto způsobené.
 
Neproškolené firmě nebudou vydány doklady potvrzující požární odolnost provedené konstrukce.
 
Pravidelné kontroly PBZ,  provozuschopnosti konstrukcí Promat doporučujeme provádět pouze námi nebo našimi smluvními partnery proškolenými firmami za současného splnění podmínek stanovených zák. č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění. Oprávnění k montáži, resp. osvědčení o absolvování školení o kontrolách PBZ konstrukcí Promat se prokazuje protokolem vystaveným na konkrétní firmu a osobu. Tyto dokumenty obsahují rovněž rozsah oprávnění (proškolení) a datum platnosti. Podrobnosti a informace o proškolených osobách Vám na vyžádání sdělíme.
 
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany a zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení PBZ do provozu.
 
Záznamy o provedení
 
Obsahové náležitosti dokladu o kontroly PBZ provozuschopnosti upravuje § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci; jedná se zejména o údaje potřebné k prokázání funkčnosti daného zařízení a odbornosti osoby, která kontrolu provedla.

Příbuzné zápisy

Další prezentace oboru: Požární systémy

Chcete založit profil své firmy ?
Dejte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme !
 
E-mail byl úspěšně odeslán. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve. Děkujeme!
Vložte profil
Průmyslové obory

Obory a kategorie

Obory registru průmyslových firem z České a Slovenské Republiky